Maturitní zkouška 2023/2024
Důležité informace o maturitní zkoušce ve školním roce 2023/2024

Podmínky pro konání maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024 zákonem č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky a ze zkoušky z cizího jazyka konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky, pokud si žák z povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, a z dalších 3 povinných zkoušek. Jedna tato zkouška je konaná formou obhajoby maturitní práce.

V souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 14 vyhlášky č.177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platné znění, ředitel gymnázia, jehož činnost vykonává Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 určuje následující:

Žáci oborů 79-41-K/41 a 79-41-K/81 konají v jarním a podzimním zkušebním období roku 2024 profilovou zkoušku ze tří povinných zkoušek a nejvýše dvou nepovinných zkoušek. Jedna z povinných profilových zkoušek bude uskutečněna formou obhajoby maturitní práce z předmětů Seminář z českého jazyka a literatury, Konverzace v cizím jazyce (ANJ, ŠPJ, NĚJ, FRJ), Seminář a cvičení z matematiky, Seminář z deskriptivní geometrie, Seminář a cvičení z fyziky, Seminář a cvičení z chemie, Seminář a cvičení z biologie, Seminář a cvičení z geografie, Společenskovědní seminář, Seminář z dějepisu, Seminář z informatiky a výpočetní techniky, Hudební výchova, Výtvarná výchova.

Délka obhajoby maturitní práce je dle §15 odst. 6 vyhlášky č. 177/2009 Sb. stanovena na 15 minut.

Ředitel školy stanovuje, že v profilové části maturitní zkoušky lze za podmínek stanovených vyhlášením pokusného ověřování a § 14 až 19 vyhlášky č. 177/2009 Sb. v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem školy část zkoušky nebo jednu zkoušku nahradit výsledkem úspěšně vykonané AP zkoušky, doložené mezinárodně uznávaným certifikátem (certifikáty). Více informací je možné získat v dokumentu, kterým MŠMT pokusné ověřování vyhlásilo: čj.: MSMT-8021/2022-2.

Část profilové zkoušky nebo celou profilovou zkoušku lze tedy nyní nahradit výsledkem složené AP zkoušky (zkoušek), doložené mezinárodně uznávaným certifikátem (certifikáty). Uznat lze pouze AP zkoušky s výsledkem 5 a 4 a 3. Výsledek AP zkoušky 3 odpovídá klasifikaci 2. Výsledek AP zkoušky 5 a 4 odpovídá klasifikaci 1. 
Uznávané AP zkoušky:
AP Calculus BC - nahrazuje celou maturitní zkoušku ze semináře a cvičení z matematiky. AP zkoušku AP Calculus BC by nebylo možné úspěšně zvládnout bez znalosti učiva uvedeného v ŠVP a lze ho tedy uznat jako plnohodnotnou náhradu maturity ze Semináře a cvičení z matematiky.

Předměty k výběru v profilové části ve školním roce 2023/2024:

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Francouzský jazyk
 • Španělský jazyk
 • Biologie
 • Dějepis
 • Fyzika
 • Chemie
 • Informatika a výpočetní technika
 • Matematika
 • Základy společenských věd
 • Zeměpis 
 • Dějiny umění
 • Deskriptivní geometrie

- z výše uvedených předmětů je možné skládat maturitní zkoušku i nepovinně 

Písemné zkoušky proběhnou psanou formou. 

Ve smyslu maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. § 19 a v souladu s úpravou školského zákona č. 561/2004 Sb. ve smyslu pozdějších úprav, stanovil ředitel gymnázia, že pro školní rok 2021/2022 budou uznány pro nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části MZ zkoušky minimální úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro anglický jazyk a minimální úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro druhý cizí jazyk doložené ověřeným dokladem o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky (úroveň vychází z ŠVP gymnázia). Pro nahrazení zkoušky je nutné doručit řediteli školy ověřenou kopii dokladu o absolvování zkoušky a žádost o nahrazení zkoušky certifikátem. Seznam uznávaných zkoušek je k dispozici na adrese https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/STANDARDIZOVANE-ZKOUSKY/ZKOUSKY_PROFIL_CERTIFIKATY_2020-2021.pdf

Pokyny pro zpracování maturitní práce ve školním roce 2023/2024:

- termín odevzdání vyplněného zadání práce: 26. 6. 2023 třídnímu učiteli (úpravy /ne ZMĚNY/ zadání budou možné v průběhu září 2023)

- termín odevzdání vypracované práce: 14. 2. 2024

Kritéria hodnocení:

 • Obsahová správnost, dodržení tématu
 • Průběžná práce dle pokynů vedoucího
 • Formální správnost (členění práce, jazyková úroveň, dodržení pravidel citací, autorských práv a morálních pravidel po práci se zdroji)
 • Obhajoba (argumentace, prezentace, orientace v dané problematice, ICT podpora)
 • Přínos práce

65% z celkového hodnocení tvoří písemná část maturitní práce (15% formální část, 45% obsahová část, 5% jazyková část)
10% z celkové hodnocení tvoří průběžná práce dle pokynů vedoucího 
25% z celkového hodnocení tvoří obhajoba maturitní práce