Profil školy a profil absolventa
O škole

Gymnázium Jírovcova je jednou z nejúspěšnějších škol nejenom v Jihočeském kraji, ale také v celé České republice. Naším cílem je co nejkvalitněji připravit žáka na další studium i do života. Klademe důraz na komunikaci mezi učitelem a žákem a snažíme se vytvářet příjemné a přátelské prostředí, které žáka motivuje a nestresuje.

V cizích jazycích nabízíme výběr z anglického, francouzského, německého a španělského jazyka. Během studia připravujeme žáky na mezinárodní jazykové zkoušky.

Součástí učebních plánů jsou i zážitkové kurzy (adaptační, lyžařský, sportovní), množství pečlivě vybraných exkurzí, zájezdů a projektových dnů s využitím zážitkové pedagogiky. Do nabídky pro žáky jsme zařadili i dobrovolnický program DoFe (www.dofe.cz).

Jsme dlouhodobě jednou z nejlépe hodnocených škol v České republice (1. místo v ČR v programu Excelence středních škol v roce 2015 i 2016, 3. místo v roce 2017, 2. místo v roce 2018, 2019 a 2020, 1. místo v ČR v programu Excelence ZŠ a víceletých gymnázií v roce 2019 a 4. místo v roce 2020) a už 15 let po sobě máme zastoupení v mezinárodních olympiádách. Naši žáci dosahují výborných výsledků u státní maturitní zkoušky (nadprůměrné výsledky po celou dobu existence státní maturitní zkoušky) i v testováních v rámci autoevaluace školy (pravidelné umístění mezi nejlepšími 10% škol v rámci ČR).

Jsme kvalitně vybavená škola, která se snaží o smysluplné a efektivní zavádění moderních technologií do výuky (3 počítačové učebny, měřicí systémy v biologii, chemii a fyzice, využití metody BYOD a iPADů ve výuce, výuka CLIL atp.). Od roku 2019 je k dispozici nová půdní vestavba s moderními učebnami informatiky, jazykovou učebnou, laboratoří fyziky a učebnou určenou pro 3D tisk.

Pro žáky nabízíme zdarma nadstandardní množství kroužků a nepovinných předmětů:  příprava na mezinárodní zkoušky z anglického jazyka, francouzský klub, cvičení z matematiky (v různých úrovních), cvičení z biologie (v různých úrovních), cvičení z chemie (v různých úrovních), cvičení z fyziky (v různých úrovních), geografický badatelský klub, fyzikální pokusy, fotografický kroužek, pěvecký sbor, kroužek šachu, základy ekologie, programování (v různých úrovních).

 Od ledna 2021 je v provozu i studovna (odpočívárna pro žáky) v nové půdní vestavbě. 

Profil absolventa:

 • absolvent našeho gymnázia si uvědomuje nezbytnost celoživotního vzdělávání
 • je motivován k dalšímu vzdělávání, po absolvování vzdělávání v gymnáziu je připraven k vysokoškolskému studiu nebo k jiné formě terciárního vzdělávání
 • osvojil si vhodné způsoby, metody a strategie pro efektivní učení
 • rozhoduje se samostatně, dokáže si poradit při řešení problémů, volí vhodné způsoby řešení
 • aktivně poznává svět kolem sebe, samostatně vyhledává, třídí a využívá informace, vyvozuje závěry, informace kriticky hodnotí a ověřuje
 • informační a komunikační technologie využívá na úrovni umožňující kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 • je přiměřeně jazykově vybaven pro komunikaci v cizím jazyce (na konci vzdělávání v gymnáziu nejméně v jednom cizím jazyce dosáhne jazykové úrovně B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky)
 • komplexní vědomostní základ, odborné, stylistické, komunikační dovednosti a efektivní využívání ICT prokáže individuálně zpracovanou maturitní prací ze zvoleného vyučovacího předmětu
 • naslouchá názorům druhých, nemá zábrany při komunikaci se svým okolím, vytváří pozitivní vztahy v kolektivu vrstevníků
 • umí logicky argumentovat, prezentovat a vhodnou formou obhajovat své názory
 • zná pravidla týmové práce a uplatňuje je při spolupráci se spolužáky
 • chápe normy společenského chování a řídí se jimi
 • zajímá se o dění ve společnosti, má základy právního vědomí
 • je tolerantní vůči lidem s odlišným kulturně sociálním zázemím, odlišnou barvou pleti, popřípadě náboženským vyznáním
 • odmítá násilné řešení sporů a problémů
 • uvědomuje si význam a osobní zodpovědnost za své zdraví, svůj životní styl přizpůsobuje potřebě o své zdraví pečovat
 • je psychicky odolný vůči negativním jevům kolem sebe
 • je šetrný k přírodě, chová se ekologicky
 • smysluplně a aktivně využívá svůj volný čas